Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for rådgivning i Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (efterfølgende forkortet som Revenu)

Aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne supplerer den rådgivningsaftale, som er indgået mellem parterne, og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget. Er der indbyrdes modstrid, viger forretningsbetingelserne for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen. Er modstrid mellem disse forretningsbetingelser og kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., har Revenus forretningsbetingelser forrang.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Revenu er berettiget til at ændre de generelle forretningsbetingelser uden særskilt varsel til kunden. De til enhver tid gældende og på Revenus hjemmeside offentliggjorte forretningsbetingelser er gældende for kundeforholdet.

Ændringer i kundeaftalen

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt eller fremgå af mailkorrespondance. Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af Revenus ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet.

Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er Revenu frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse.

I tilfælde af opsigelse er Revenu berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos Revenu er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet. Kunden skal endvidere betale Revenu udgifter, som Revenu inden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår rådgivningaftalen. Er flere kontaktpersoner anført, gælder dette hver af disse kontaktpersoner.

Honorar

Honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med rådgivningsaftalen.

Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale om honorar, beregnes det på baggrund af de til enhver tid fastsatte timesatser.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Revenu kunden herom. Underretning skal ske snarest efter det tidspunkt, hvor Revenu forudser, at overskridelsen bliver væsentlig. Kunden og Revenu drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Revenus ydelse skal tilrettes. Kunden skal i alle tilfælde betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven. Det samme gælder, hvis opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det, som var forudsat ved aftalens indgåelse.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, som Revenu specifikt har påtaget sig at udføre i rådgivningsaftalen. Hvis en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Revenus ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Revenu, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid. Derudover godtgør kunden Revenu samtlige udgifter, der er afholdt af Revenu som led i opgavens løsning.

Betaling

 Afregning sker ved månedlig fakturering eller når regnskabet er afsluttet og indsendt. Betalingsfristen er 30 dage. Efter forfaldsdato forrentes Revenus tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens §5, stk. 1.

Kundekendskab, fortrolighed og persondata

Revenu påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Revenu til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Kunden er forpligtet til efter anmodning fra Revenu at legitimere sig ved forevisning af offentligt udstedte legitimationspapirer, indeholdende navn, CPR og aktuel adresse.

Revenu er ikke berettiget til at videregive oplysninger, modtaget fra kunden, undtagen i følgende tilfælde:

  • Videregivelsen er nødvendig, for af Revenu kan opfylde sine aftalemæssige forpligtelser overfor kunden
  • Videregivelsen er pålagt ved lov
  • Videregivelsen sker til en anerkendt databehandler, og kunden er underrettet herom
  • Videregivelsen er nødvendig for, at Revenu kan varetage egne, legitime interesser
  • Kunden har samtykket i videregivelsen

Kunden er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger Revenu har registreret om kundens forhold. Kunden kan endvidere kræve urigtige oplysninger slettet eller rettet.

Oplysninger, som er modtaget fra kunden, opbevares, så længe kundeforholdet består, eller så længe de er relevante for opfyldelsen af rådgivningsaftalen.

Sletning sker dog ikke, hvis

  • Opbevaring af oplysningerne er foreskrevet ved lov
  • Opbevaring af oplysningerne er nødvendige for, at Revenu kan varetage egne, legitime interesser
  • Kunden anmoder om, at oplysningerne fortsat opbevares.

Konkurrence

Revenu påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af rådgivningsaftalen.

Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Revenu som led i rådgivningen. Revenu har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret. Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af eventuelt ufærdigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse. For udleveret ufærdigt materiale gælder under alle omstændigheder, at Revenus navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at Revenu ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

Ansvar

Revenu er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret for Revenu kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave. Er Revenu ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/ konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Revenus erstatningsansvar dog ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Revenus erstatningsansvar er dækket af ansvarsforsikring tegnet i Topdanmark Forsikring A/S og Agro Reinsurance S.A. Erstatningskrav anmeldes til Afdelingen for Skade og Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Ansvarsbegrænsning:

I følgende situationer er Revenus erstatningsansvar begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger om projektilskud samt tilhørende udbetalingsanmodninger og dertil hørende rådgivning

Revenu er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Revenu hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Revenu har henvist kunden til, ligesom Revenu ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Revenu efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod Revenu og ikke mod de enkelte medarbejdere.

Revenu kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revenu.

Revenu påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af Revenu leverede ydelse, eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revenu tab, udgifter eller andre omkostninger, som Revenu måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Revenu som følge af kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

Elektronisk kommunikation

Medmindre andet fremgår af aftalen, kan anvendes elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører aftalen.

Revenu er ikke ansvarlig over for kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af Revenus brug af internettet og af elektronisk kommunikation, herunder ved at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet), eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Lovvalg og værneting

Tvister om Revenus rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Retssag i anledning af Revenus rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved en dansk domstol i overensstemmelse med dansk rets almindelige værnetingsregler.